Sancta Zdislava, ora pro nobis

Sancta Zdislava, ora pro nobis

Visstnok er det egentlig bare seks litanier som er godkjent til offentlig resitasjon:

  • Allehelgenslitaniet (Litaniae Sanctorum)
  • litaniet til Guds mor (Litaniae lauretanae)
  • litaniet til den hellige Josef (Litaniae Sancti Ioseph)
  • litaniet til Jesu hellige navn (Litaniae Sanctissimi Nominis Iesu)
  • litaniet til Jesu hellige hjerte (Litaniae de Sacratissimo Corde Iesu)
  • litaniet til Vårherre Jesu Kristi dyrebare blod (Litaniae pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi)

Det siste er pussig nok ikke gjengitt i Bønnebok for den katolske kirke (Oslo, 1990), og har fått vike plass for Litani i en velferdsstat.  Sistnevnte ber blant annet om frelse fra den alminnelige menings diktatur og fra sjelelig underernæring, noe det ligger meg fjernt å være uenig i. Dette moderne litani er neppe godkjent av Den hellige stol til bruk i offentlig liturgi, men er som sådan likefullt tillatt i private fromhetsøvelser. Enhver kan lage nye litanier til personlig bruk, i den form man selv finner tjenlig, så lenge alle helgener som nevnes er anerkjent av Kirken.

Helgener påkalles vanligvis i tradisjonell orden:

  1. Jomfru Maria
  2. Erkeengler

Men… her mangler det da noe i det norske Allehelgenslitaniet!

I min Libellus precum (Roma, 1957) finner jeg, etter påkallelsen av erkeenglene Michael, Gabriel og Raphael følgende to fellespåkallelser:

Omnes sancti Angeli et Archangeli / orate pro nobis
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines / orate pro nobis

I Bønnebok for den katolske kirke (Oslo, 1990) mangler imidlertid den andre; det står bare:

Alle hellige engler og erkeengler / Be for oss

Fellespåkallelse nr. 2 står ikke der! Hvem er ansvarlig for denne utelatelsen? Hvordan kunne de norske katolske biskopene anno 1990 finne på å godkjenne en slik mangelfull norsk utgave? Dårlig gjort!

På engelsk foreligger en oversettelse av Omnes sancti beatorum Spirituum ordines som:

All holy ranks of blessed spirits

og i en tysk oversettelse som

Alle heiligen Chöre der seligen Geiste

En mulig oversettelse til norsk kan kanskje være som følger:

Alle hellige kor av salige ånder

Noen som sitter med en eldre – og mindre mangelfull – norsk oversettelse av Allehelgenslitaniet? Liturgiske oversettelser er et område der… vel, for å si det med Alexander Pope (1688-1744):

Fools rush in where angels fear to tread.